ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Soporte Técnico

ayuda con servicios contratados, dudas técnicas, 24h

 Comercial

contrataciones nuevas, dudas comerciales, etc.

 Contabilidad

facturación, métodos de pago, contabilidad general

 Streaming

emisoras de radio, WebTV, servidores streaming, etc

 SMS

asistencia con servicios de envío masivo WebSMS Pro

 eMarketing

ayuda con sus servicios de envíos masivos de emails

 Abusos

denuncias, spam, phishing, hackeos, etc.

 Gerencia

sugerencias, quejas, información legal, etc.